BACK
Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor

 

CLIFBAR.SE ANVÄNDARVILLKOR

LÄS DESSA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, SOM INGÅR I VÅR POLICY, eftersom den utgör ett JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH CLIF BAR & CO

Tack för ditt besök http://www.clifbar.se ("Webbplatsen") som drivs av Clif Bar & Company ("Clif Bar", "vi", "oss" eller "vår")! Vi hoppas att du finner vår webbplats informativ och trevlig. Läs dessa Allmänna Villkor noggrant eftersom genom att använda vår webbplats, använda, ladda ner eller installera någon programvara och / eller innehåll (såsom definierat häri) tillgängliga från eller via vår webbplats (eller försöker att göra något av detta) betyder det att du samtycker till att vara bunden av och följa dessa Användarvillkor, som omfattar och innehåller vår sekretesspolicy och när vi talar om våra villkor för användning, menar vi att det ska omfatta vår integritetspolicy.

Innehåll och upphovsrätt, varumärken, och liknande frågor

Innehållet, även information, text och grafik och allt annat material som finns på webbplatsen eller egenskaper och funktioner som vi gör tillgängliga på vår webbplats (kollektivt "Innehåll") är för ditt personliga informationssyfte. Vi tillåter dig att titta på eller ladda ned en enstaka kopia av Innehållet enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte ta bort eller ändra någon upphovsrätt eller annat meddelande som vi har på något innehåll. Innehållet ägs av oss eller våra licensgivare och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra lagar och förordningar i USA och utländska lagar. Du får inte använda innehållet på något sätt som inte uttryckligen tillåts i dessa Villkor, och om du gör det, kommer din rätt att använda innehållet automatiskt att upphöra. Innehållet och webbplatsen i allmänhet, kan ändras eller upphöra utan föregående meddelande.Varumärken, namn, slogans, logotyper, karaktärer och servicemärken (gemensamt "Varumärken") som visas på Webbplatsen tillhör oss eller har licensierats till oss. Inget på vår webbplats ska tolkas som ett medgivande till licens eller rättighet att använda något varumärke som visas på vår webbplats. Din användning/missbruk av varumärken på vår webbplats, förutom vad som anges i dessa regler och villkor, är strängt förbjudet.

Clif Bar kommer att aggressivt hävda sina immateriella rättigheter till den utsträckning av lagen, inklusive åtal. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas med förbehåll.

Näring, Hälsa och välbefinnande Information

Visst innehåll som presenteras på webbplatsen är avsedd att ge allmän kost, fitness- och wellness information. Innehållet är inte avsedd att tolkas som eller vara en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vänd dig alltid till din läkare eller annan kvalificerad hälso-leverantör med alla frågor du kan ha om ett medicinskt tillstånd. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning eller försening utan sök hjälp direkt på grund av något eller i samband med vår webbplats.

Om du tror att du har en medicinsk nödsituation, ring din läkare eller 112 omedelbart. Varken vi eller Webbplatsen rekommenderar eller godkänner några specifika tester, läkare, produkter, rutiner, åsikter, kurer eller terapi eller annan information på eller i samband med webbplatsen. Du bör alltid rådfråga din egen kvalificerade sjukvårdspersonal om dina förhållanden och behov och inte förlita dig på vår webbplats eller innehåll. Endast med hjälp av vår webbplats är helt på egen risk.
 

Användarvillkor

Den personliga information som du skickar till Webbplatsen regleras av sekretesspolicyn. När vi använder termen "Personlig information" menar vi information som dina första/initialer eller namn och efternamn, gatuadress, stad eller ort, stat, postnummer, telefonnummer, e-postadress, kön och annan information som skulle tillåta någon att identifiera eller kontakta dig. Du förbinder dig att inte skicka, lägga upp eller överföra kommunikation eller innehåll av något slag som bryter mot eller kränker några rättigheter för någon part eller bryter mot dessa Användarvillkor. Genom att skicka eller på annat sätt utbyta kommunikation eller innehåll, förstår du att all information, data, text, mjukvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden, etiketter eller annat material (" Användarinnehåll "), vare sig anslaget offentligt eller privat överförs, är ensam ansvarig för den person som sådant Användarinnehåll ursprung , och du håller med om att ett sådant användarinnehåll inte kommer att betraktas eller behandlas konfidentiellt och (i) bekräftar och förstår att andra kan se, läsa, använda eller återsända sådant användarinnehåll, (ii) du uttryckligen representerar och garanterar att du är ägare av ett sådant Användarinnehåll eller har alla rättigheter och licenser som behövs när det gäller sådant Användarinnehåll och (iii) att Clif Bar därmed beviljas en royaltyfri, evig, oåterkallelig, obegränsad global icke-exklusiv licens att använda, reproducera, skapa härledda verk från, modifiera, publicera, redigera, översätta, anpassa, omvandla, distribuera, överföra, sända, framföra och visa sådant Användarinnehåll i något media eller medel, eller i någon form, format eller forum nu kända eller som hädanefter utvecklas. Clif Bar kan licensiera sina rättigheter genom flera nivåer av underlicenser. Clif Bar är dock inte skyldig att använda Användarinnehållet.


Länka/Tredjeparts länkar på vår webbplats

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Clif Bar rekommenderar inte, övervakar, kontrollerar eller godkänner någon tredje parts reklam eller innehåll, eller innehållet på några tredje parts webbplatser och ansvarar inte för sådana webbplatsers användningsvillkor eller sekretesspolicy, eller hur de kan behandla din information.

Din användning av tredjeparts webbplatser sker på egen risk. Var uppmärksam på detta när du länkar till andra webbplatser. Dock måste du följa följande regler:

• Om vi inte har ett skriftligt avtal med dig, får du inte använda någon av våra varumärken i eller med dina länkar, förutom att du kan länka till vår webbplats med hjälp av vanliga textnamnet på vår webbplats.
• 
 Inte presentera länken till vår webbplats på ett sätt som antyder att Clif Bar eller vår Webbplats har någon relation eller anknytning till din webbplats eller stöder, sponsrar eller rekommenderar den information, produkter eller tjänster på din webbplats, om du inte har ett specifik skriftligt avtal med Clif Bar för att göra det;
• Länka bara till startsidan på vår webbplats; och
• 
Inte, utan Clif Bars skriftliga tillstånd, (a) innehålla något innehåll från vår webbplats till din webbplats (t.ex. genom in-foder eller inramning); eller (b) använda något av våra varumärken eller något ord eller koder som identifierar vår Webbplats i någon "metatagg" eller annan information som används av sökmotorer eller andra informationslokaliseringsverktyg för att identifiera och välja webbplatser.
allmänhet ger Clif Bar inga invändningar mot länkar till vår webbplats från tredje parts webbplatser.

Clif Bar tolererar inte länkar från något obscent, skandalöst, vanvördigt, kränkande, olaglig webbplats eller någon webbplats som negativt kan påverka namn, rykte och goodwill av Clif Bar och dess produkter. Clif Bar förbehåller sig rätten att avbryta tillstånd att länka när som helst, oavsett anledning.

AnsvarsbegränsningSÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER CLIF BAR OCH WEBBPLATSEN, SÄGER ALLA GARANTIER, uttryckligen och implicita, lagstadgade och ANNAT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, TITEL, ICKE - INTRÅNG, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE.

Användning av Webbplatsen och Innehållet är på egen risk och tillhandahålls "i befintligt skick". Transmissioner över Internet och kommunikationsnät är inte i vår kontroll och kan aldrig vara helt säker. Därför kan vi inte och kan inte hållas ansvarig för eventuella förseningar, fel, avbrott, kompromisser eller förvanskning av data eller annan information som överförs i samband med användning av webbplatsen, inklusive information som du lämnar till oss eller vår webbplats.

Under inga omständigheter skall vi, webbplatsen, våra licensgivare, leverantörer och innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador, inklusive, utan begränsning, direkta, indirekta, oförutsedda, speciella, typiska och speciella skador eller skador till följd av förlorade data eller avbrott i verksamheten, oavsett form av åtgärd eller grunden för fordran, oavsett om garanti, kontrakt, kränkning, strikt ansvar eller någon annan juridisk teori och huruvida en part har underrättats om möjligheten till skadestånd. Om, av någon anledning, Clif Bar anses för att vara ansvarig, vårt totala ansvar gentemot dig eller någon annan part eller parter som hävdar med, under eller genom dig, skall begränsas till US $ 1000, utan hinder av påståendet att en sådan åtgärd inte uppfyller sin avsedda verkan. Inga krav eller åtgärder som härrör från eller som rör webbplatsen, innehåll eller på annat sätt nedan får väckas senare än ett (1) år från den dag då ansökan eller talan uppstod.


Some jurisdictions do not allow the disclaimer of certain types of damages or liability in whole or in part with respect to consumer agreements and although the exclusions, limitations and disclaimers in these Terms of Use shall always be construed to take full advantage of their meaning to the extent permitted by law. You should consult your own legal advisor should you wish to determine the laws and regulations that apply to you.

 

Ersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Clif Bar, dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer skadeslösa från och mot alla anspråk, åtgärder eller krav, skulder och regleringar inklusive, utan begränsning, skäliga advokat-och revisionsarvoden, vilket resulterar från, eller påstås bero på, ditt brott mot dessa villkor.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte friskrivning av vissa typer av skador eller ansvar helt eller delvis när det gäller konsumentavtal och även om de undantag, begränsningar och ansvarsfriskrivningar i dessa användarvillkor skall alltid tolkas att dra full nytta av sin mening till utsträckning som lagen tillåter. Du bör kontakta din egen juridiska rådgivare om du vill bestämma de lagar och regler som gäller för dig.

Generellt

Clif Bar har sitt säte i Oakland, Kalifornien, i USA. Clif Bar gör inga anspråk att webbplatsen, något innehåll eller användarinnehåll är lämpliga eller kan överföras, användas eller installeras utanför USA. Tillträde kan inte vara lagligt för vissa personer eller i vissa länder. Om du öppnar webbplatsen utanför USA, gör du det på egen risk och ansvarar för att följa lagarna i din jurisdiktion.

Eventuella villkor eller villkor i dessa användarvillkor som måste överleva för att genomföra deras innebörd, skall överleva uppsägning, utgången eller avbrytande av dessa användarvillkor.

 Law that Applies; Interpretation and ModificationYou expressly agree and personally submit to the exclusive jurisdiction of the courts of the County of Alameda, State of California, to adjudicate and resolve any dispute with Clif Bar, its affiliates, subsidiaries, employees, contractors, officers, directors, telecommunication providers and Content providers or in any other way relating to the Site, including, Content or User Content. YOU HEREBY IRREVOCABLE WAIVE YOUR RIGHT TO A JURY TRIAL OR TO CLAIM THAT THE STATE OF CALIFORNIA IS AN INCONVENIENT FORUM TO HEAR CLAIMS AND DISPUTES.Lag som gäller; Tolkning och modifiering

Du godkänner uttryckligen och personligen att lämna in till den exklusiva behörigheten för domstolarna i länet av Alameda, delstaten Kalifornien, att döma och lösa eventuella tvister med Clif Bar, dess filialer, dotterbolag, anställda, entreprenörer, tjänstemän, direktörer, leverantörer och innehåll med telekommunikation från leverantörer eller på annat sätt i samband med webbplatsen, inklusive, innehåll eller användarinnehåll. HÄRMED OÅTERKALLIGEN AVSÄGER DU DIN RÄTT TILL JURYRÄTTEGÅNG ELLER ATT HÄVDA ATT STATEN KALIFORNIEN ÄER EN OBEKVÄMT FORUM FÖR ATT HÖRA KRAV OCH TVISTER.Dessa Användarvillkor styrs av de materiella lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till dess lagvalsregler. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses som ogiltig av en domstol med kompetent jurisdiktion, skall ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor, som skall förbli i full kraft och effekt. Inget avstående av någon av dessa villkor skall anses som ytterligare eller fortsatt dispens från sagda villkor eller villkor eller något annat villkor. Vi kan ändra dessa användarvillkor, inklusive vår sekretesspolicy när som helst och även om vi generellt kommer att försöka ge minst 30 dagars varsel om dagen för varje materiell ändring effektiv, om vi inte ger förhandsbesked, modifiering träder i kraft när vi publicerar ändringen på vår webbplats. Därför uppmanar vi dig att kontrollera ofta så att du är medveten om de villkor som gäller för dig.

Copyright Överträdelser

Clif Bar respekterar immateriella rättigheter. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, lämna Clif Bars Copyright Agent de uppgifter som anges nedan i form av en "Anmälan om påstådd överträdelse". Det är Clif Bars policy att svara på rensa ”Notifications” om påstått intrång, och vår policy är utformad för att så enkelt som möjligt lämna in anmälningar om påstått intrång, och samtidigt minska antalet anmälningar som vi får som är bedrägliga eller svåra att förstå eller verifiera. Om du är orolig för att avlägsna eller blockera åtkomst till ditt innehåll, ge Clif Bars Copyright Agent den skriftliga information som anges nedan i form av en "Counter - anmälan". De former som anges nedan överensstämmer med de former som föreslagits av USA: s Digital Millennium Copyright Act (vars text återfinns på US Copyright Office webbplats på http://www.copyright.gov ).

DMCA ANMÄLAN OM påstådda upphovsrätts - INTRÅNG

Om du vill lämna in en ansökan om intrång i upphovsrätten, vänligen underbygg varje påstående genom att skicka Clif Bar registrerade Copyright Agent en Anmälan om intrång på e-post eller postadress nedan:

Copyright Agent
Amy Norris
1451 66th Street
Emeryville 94608
copyright@clifbar.com

Även om du kan ringa oss, utgör detta inte en korrekt anmälan. För att betraktas som effektiv måste en anmälan om påstått intrång vara skriftliga och innehålla följande uppgifter:

(a) fysisk eller elektronisk underskrift av ägaren, eller en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren, av en exklusiv upphovsrätt som påstås ha åsidosatts.

(b) Identifiering av det upphovsrättsskyddade materialet som påstås ha åsidosatts.

(c) Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet som ska tas bort eller tillgång till det som ska inaktiveras.

(d) Tillräcklig information för att tillåta Clif Bar att lokalisera det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrång.

(e) Tillräcklig information för att tillåta Clif Bar att kontakta dig, till exempel en fysisk adress, e-postadress och telefonnummer.

(f) En uppgift om att du har goda skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som du klagade på inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen.

(g) Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt, och under ed, att du är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rätt som påstås ha kränkts.

DMCA bestridande

Om du väljer att skicka ett bestridande av anmälan, vänligen skicka ett mail eller brev till Clif Bars registrerade upphovsrättsombud på e-post eller postadress nedan:

Copyright Agent
Amy Norris
1451 66th Street
Emeryville 94608
copyright@clifbar.com

Även om du kan ringa oss, utgör inte detta en riktig Counter-anmälan till oss. För att betraktas effektiv måste en Counter-anmälan vara skriftliga och innehålla följande uppgifter:

(a) fysisk eller elektronisk underskrift av användaren eller en person som är behörig att agera på uppdrag av användaren.

(b) Identifiering av det material som har tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats och den plats där materialet fanns innan det togs bort eller tillgång tills den blev inaktiverad.

(c) Ett uttalande under ed att användaren har en god tro att materialet tagits bort eller inaktiverats på grund av misstag eller felaktig identifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras

(d) Användarens namn, adress och telefonnummer, samt en uppgift om att användaren samtycker till jurisdiktionen av länet Alameda, delstaten Kalifornien och att användaren accepterar delgivning från den person som lämnat in anmälan om Hävdad överträdelse eller en agent för en sådan person.

Observera att enligt § 512 (f) i upphovsrättslagen, är en person som medvetet missvisat en bild av ett material eller aktivitet, tagit bort eller inaktiverat av misstag kan hållas ansvarig. Vänligen informeras också om att vi genomdriver en politik som ger möjlighet till uppsägning under lämpliga förhållanden för användare som upprepat intrång.

Fullständigt avtal

Dessa användarvillkor, inklusive vår sekretesspolicy, utgör hela avtalet mellan dig och Clif Bar avseende Webbplatsen och ersätter alla andra villkor, utfästelser, löften eller diskussioner. Endast Clif Bar har befogenhet att godkänna ändringar i dessa användarvillkor, och att vara och betraktas som bindande, måste eventuella ändringar vara skriftlig och utförs av Clif Bar.

Frågor eller kommentarer om den här webbplatsen, inklusive rapporter om icke-fungerande länkar, ska lämnas in på vår "Kontakta oss" formulär eller via US mail till: Clif Bar & Company, 1451 66th Street, Oakland, CA 94608

CLIF BAR kan revidera dessa villkor genom att uppdatera detta meddelande

Maj 2011